Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 11-13.02.2015
Cena: 1290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1290 zł brutto).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15                    
Dzień 3:  9.00 – 16.15 

DZIEŃ 1
Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa i realizacji procesu szkoleniowego.

Moduł 1:
Podstawowe zasady konstruowania projektu - Logika projektowa

 • Analiza problemów
 • Analiza celów 
 • Działania w projekcie
 • Budżet projektu
 • Rezultaty/Produkty
 • Planowanie przedsięwzięcia rozwojowego w kontekście procedur aplikacyjnych do funduszy strukturalnych
 • Analiza problemów – ćwiczenie

Moduł 2:
Podstawowe zasady konstruowania projektu – c.d.:

 • Matryca logiczna projektu jako przykładowe narzędzie planowania i zarządzania projektem  
 • Opracowanie matrycy logicznej projektu – warsztat   
 • Wniosek o dofinansowanie, jako odzwierciedlenie logiki matrycy logicznej – struktura matrycy a struktura wniosku

Moduł 3:

 • Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020 
 • Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów- przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe 
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  • Strategia „Europa 2020”
  • Inteligentne specjalizacje
  • Umowa Partnerstwa
  • Kontrakt Terytorialny
  • Krajowa Polityka Miejska
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Polityki horyzontalne

Moduł 4:
Programy krajowe i regionalne
- Informacje kierunkowe na temat zakresu wsparcia, stosowanych instrumentów, poziomu dofinansowania w oparciu o zapisy zawarte w Programach Operacyjnych:

 •  PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Programy realizowane bezpośrednio przez KE

Podsumowanie 1 dnia szkolenia. Omówienie tematyki szkolenia podczas 2 dnia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem.

DZIEŃ 2
Powitanie. Omówienie celu i programu 2 dnia szkolenia.

Moduł 5:
Podstawowe zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020.

 • Analizy studium wykonalności, jako element elektronicznego wniosku o dofinansowanie – informacje kierunkowe nt. ich zakresu, roli i miejsca w procesie oceny projektów:
  • Analiza niedoborów i problemów
  • Analiza wariantów
  • Analiza techniczno-technologiczna
  • Analiza finansowa
  • Analiza ekonomiczna
  • Analiza wrażliwości i ryzyka
  • Analiza oddziaływania na środowisko
  • Analiza instytucjonalna
  • Analizy specyficzne dla wybranych rodzajów projektów
  • Analizy studium wykonalności – ćwiczenie

Moduł 6:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020

 • Analiza rozwiązań alternatywnych 
 • Analiza finansowa 
  • Etapy analizy finansowej 
  • Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 
  • Założenia do analizy finansowej 
  • Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji 
  • Określenie przychodów projektu 
  • Określenie wartości dofinansowania z funduszy UE 
  • Zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 
  • Ustalenie wartości wskaźników efektywności 
  • Analiza trwałości finansowej 
  • Analiza trwałości finansowej – ćwiczenie

Moduł 7:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Analiza kosztów i korzyści   
 • Analiza ryzyka i wrażliwości 
 • Projekty hybrydowe

Moduł 8:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków (kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
  • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów
  • Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków:

  - Ramy czasowe kwalifikowalności
  - Ocena kwalifikowalności wydatku
  - Wydatki niekwalifikowane
  - Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  - Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  - Uproszczone metody rozliczania wydatków
  - Zakaz podwójnego finansowania
  - Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu
  - Wkład niepieniężny
  - Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
  - Koszty pośrednie
  - Koszty związane z angażowaniem personelu

 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków – ćwiczenie

Podsumowanie 2 dnia szkolenia. Omówienie tematyki szkolenia podczas 3 dnia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem

DZIEŃ 3
Powitanie. Omówienie celu i programu w 3 dniu szkolenia.

Moduł 9:
Szczegółowe  zasady przygotowania projektów w perspektywie 2014-2020 –cd.

 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Funduszu Spójności   
 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Fundusz Społecznego
 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków – ćwiczenie

Moduł 10:
System wdrażania perspektywy 2014-2020, w tym system wyboru projektów.

 • System instytucjonalny wdrażania perspektywy 2014-2020  
 • Kierunkowe zasady dla planowanych konkursów
 • Zasada konkurencyjności – kluczowe zasady Instrumenty zwrotne/instrumenty bezzwrotne wprowadzenie i ogólne zasady
 • Zasada konkurencyjności – przykłady+ćwiczenie

Moduł 11:
Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020:

 • Wymagania dotyczące realizacji projektów partnerskich – realizacja zasady partnerstwa:   - Dokument określający specyfikę partnerstwa
  • Udział partnerów w realizacji działań
  • Włączanie partnerów na różnych etapach realizacji polityki spójności UE
  • Możliwości realizacji zasady partnerstwa na różnych etapach realizacji polityki spójności UE
 • Wymagania dotyczące stosowanie środków i narzędzi promocji projektu:
  • Jak koordynujemy działania informacyjne i promocyjne?
  • Kto i jak prowadzi działania informacyjne i promocyjne?
  • Jakie są podstawowe horyzontalne elementy systemu informowania o Funduszach
   Europejskich?
  • Jak sprawozdawać i oceniać działania informacyjne i promocyjne?
 • Wymagania dotyczące wdrażania polityk horyzontalnych UE, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:
  • realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wdrażania EFS, EFRR i FS
  • praktyczne aspekty wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach poszczególnych form wsparcia

Narzędzia informacji i promocji w projekcie – ćwiczenie.

Moduł 12:

 • Kontrola projektów w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu 
 • Prawne podstawy kontroli środków pomocowych UE
  • Kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych.
 • System kontroli funduszy strukturalnych
 • Krajowe i Wspólnotowe Instytucje Kontrolne:
  • Rodzaje prowadzonej kontroli
  • Zakres merytoryczny prowadzonych kontroli
  • Częstotliwość
 • Jak przygotować się do kontroli, w tym procedur zamówień publicznych
 • System raportowania o nieprawidłowościach
  • Definicja nieprawidłowości
  • Błąd a nieprawidłowość
  • Prawne podstawy funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach
  • Główne instytucje systemu raportowania o nieprawidłowościach
  • Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
  • Nieprawidłowości nie podlegające raportowaniu do KE
  • Korekty finansowe w ramach wniosków o płatność (specyfika projektów konkursowych oraz
   projektów systemowych)
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości
  • Najskuteczniejsze rodzaje instrumentów kontrolnych służące wykrywaniu nieprawidłowości
  • Charakterystyka najczęstszych przykładów nieprawidłowości 
  • Sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości
 • Korekty finansowe – ćwiczenie

Podsumowanie szkolenia.
Konsultacje indywidualne z Trenerem


Ramowy plan dnia:

Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 45 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.
             Przerwa 15 min.
Moduł merytoryczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł