Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

SPECJALISTA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020 - NOWOŚCI na lata 2021-2027!!!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-25.03.2020 - PRZESUNIĘTE
Cena: 1350 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1350 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

DZIEŃ 1

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021 - 2027

Cele
Wprowadzenie Uczestników  w tematykę funduszy unijnych poprzez:

 • Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
 • Zasad i regulacji obowiązujących  państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
 • Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 1:

 • Ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020 oraz plany na lata 2021- 2027
  • Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
  • Prawo krajowe
  • Wytyczne wspólnotowe oraz krajowe

Moduł 2:

 • Cele i założenia polityki spójności na lata 2021 – 2027.
 • Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów - przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe: 
  • Rozporządzenia UE
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107
  • Ustawa „wdrożeniowa”
  • Strategia „Europa 2020”
  • Inteligentne specjalizacje
  • Umowa Partnerstwa
  • Kontrakt Terytorialny
  • Krajowa Polityka Miejska
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Polityki horyzontalne

Moduł 3:

 • Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania,
  • Pomoc publiczna w projektach
  • Wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny
  • System zaliczek dla beneficjentów
  • Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków

DZIEŃ 2

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach  programów operacyjnych  o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.

Cele

 • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 4:

 • Mapa programów na lata 2014-2020, wielkość dostępnej alokacji – na co przeznaczone będą środki?
 • Charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych:
  • PO Infrastruktura i Środowisko
  • PO Inteligentny Rozwój
  • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  • PO Polska Cyfrowa
  • PO Polska Wschodnia
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności, wg kluczowych grup odbiorców:
   • Jednostki naukowe, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu
   • Przedsiębiorstwa
   • Administracja publiczna
   • Przykłady projektów na lata 2014-2020
    • zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, grupy Beneficjentów, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych – praca warsztatowa z wykorzystaniem Uszczegółowionych Opisów Priorytetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych

DZIEŃ 3

Przedstawienie procedury i zasady wyboru projektów
Cele

 • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zasad dotyczących aplikowania w konkursach w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z pracą z Generatorem Wniosków

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 5:

 • Nowy system wyboru projektów na lata 2014-2020.
  • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
  • Tryby wyboru projektów
  • Kryteria oceny i wyboru projektów – karta oceny formalnej i merytorycznej
  • Procedura odwoławcza

Moduł 6:

 • Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
  • Pomysł a źródło finansowania – gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach
  • Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie - praca warsztatowa na przykładowym projekcie, z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej.

Moduł 7:

 • Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa
  • Zgodność projektu z program operacyjnym
  • Uzasadnienie, opis i celu projektu
  • Relacja pomiędzy opisem projektu a wskaźnikami
  • Zasady konstruowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  • Matryca logiczna projektu – logika pozioma i pionowa
  • Budżet projektu
  • Trwałość projektu
  • Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
  • Promocja projektu
  • Wymagane załączniki
  • Praca warsztatowa z wykorzystaniem wniosku dostępnego poprzez aplikację Generator Wniosków.

Ramowy plan dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł