Zrealizowanych szkoleń: 812
Przeszkolonych osób: 11 593
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Przygotowanie merytoryczne prowadzących szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" oceniam bardzo wysoko.Wiedza przekazywana w sposób przystęp...
Zobacz inne opinie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

13 maja 2016 została zatwierdzona Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jej zadaniem jest dostosowanie polskiego prawa do nowych dyrektyw zamówieniowych Unii Europejskiej. Termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE minął 18 kwietnia br., a wdrożenie dyrektyw jest obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej.
Przepisy nowelizacji w sposób istotny zmieniają dotychczasowe procedury - zmianie ulega ponad 50% dotychczasowych rozwiązań.
Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prowadzone przez wieloletnich praktyków.
Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany tak dla Wykonawców, biorących udział w postępowaniach przetargowych, jak i dla Zamawiających. Wszystkie poniżesze zmiany omawiane są szczegółowo na naszych szkoleniach z zamówień publicznych.

 • Między innymi wprowadzone będą nowe wyłączenia stosowania ustawy oraz zmiany w zakresie dotychczasowych wyłączeń. Powstanie nowa kategoria usług i nowe zasady ich udzielania - usługi społeczne i inne szczególne usługi. Do zamówień różnych rodzajowo (zamówienia o charakterze mieszanym) będą miały zastosowanie nowe zasady określania przepisów. Zamawiający – nie tylko z kręgu administracji rządowej – będą mieli nowe możliwości w zakresie optymalizacji zakupów. 
 • Wprowadzone zostaną nowe zasady udzielania zamówień - „przejrzystość” i „proporcjonalność”, jak również nowe zasady szacowania dla dostaw i usług podlegającym wznowieniu.
 • Dla części zamawiających zostanie wprowadzony obowiązek sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Zostaną wprowadzone również zmiany w zakresie sposobu i miejsca publikacji ogłoszenia,
 • Stosowany będzie nowy tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne, jak również wprowadzone będą zmiany w przebiegu poszczególnych trybów oraz nowe przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych, w tym skreślenie przesłanki udzielania zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
 • W zakresie organizacji udzielania zamówień publicznych istotne znaczenie będą miały pomocnicze działania zakupowe oraz dokumentowanie postępowania.
 • Wprowadzona zostanie nowa terminologia w zakresie rodzajów warunków udziału w postępowaniu oraz ich opisu, nowe zasady i warunki polegania na zasobach innych podmiotów, nastąpi sprecyzowanie sposobu formułowania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wprowadzona będzie możliwość odmiennego, niż dla pojedynczego wykonawcy, określenia warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu wykonania zamówienia w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 • Zostaną wprowadzone nowe przesłanki wykluczenia z postępowania oraz podział przesłanek na obligatoryjne i fakultatywne.

W zakresie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • dla przetargu nieograniczonego zmiana momentu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia, zostanie wprowadzony nowy dokument składany przez wykonawców w ceku oceny spełnienia warunków – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, oraz obowiązek przedłożenia dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wyłącznie dla wybranego wykonawca oraz bezpośrednio przed zawarciem umowy.
 • W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie musiał: zawrzeć obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do poszczególnego rodzaju zamówień, opis za pomocą wymagań wydajnościowych i funkcjonalnych oraz sprecyzowanie zasad i warunków opisu za pomocą norm, specyfikacji technicznych itp.

W zakresie kryteriów ofert zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia możliwości przyjęcia kryterium najniższej ceny jako podstawowego kryterium i określenie jej maksymalnego poziomu, jak również nowe kryteria oceny ofert, w tym dotyczące kwalifikacji personelu kierowanego do realizacji zamówienia.

 • Nastąpią też zmiany w zakresie wymaganej zawartości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W zakresie badanie i oceny ofert zostaną wprowadzone zmiany dotyczące uzupełniania dokumentów, nowe przesłanki odrzucenia ofert oraz zmiany w zakresie badania czy cena oferty nie jest rażąco niska.

Dla zamówień publicznych udzielanych w częściach będą nowe wymagania i ograniczenia. Przy zamówieniach szczególnych nastąpią zmiany w zakresie udzielania poszczególnych rodzajów zamówień: zamówień sektorowych, zamówień na usługi społeczne oraz niepriorytetowe oraz zamówień na usługi badawcze i rozwojowe. Zwiększy się również ilość czynności zamawiającego podlegających zaskarżeniu w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych.

Archiwum Szkoleń: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
15.09.2017
Zrealizowanych szkoleń: 812
Przeszkolonych osób: 11 593
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł